EPCIS и Core Business Vocabulary (CBV)

EPCIS е GS1 стандард што им овозможува на трговските партнери да споделуваат информации за физичкото движење на продуктите и нивниот статус како што тие патуваат низ синџирот на снабдување – од едно правно лице до друго правно лице и на крај до крајниот потрошувач. Овој стандард дава договор на четирите прашања „Што, каде, кога и зошто“ со цел да ги задоволи барањата на потрошувачите и на регулаторите со точни и детални информации за секој продукт.

EPCIS

GЦелта на EPCIS е да им овозможи на различните апликации да создаваат и споделуваат настани поврзани со видливоста во и надвор од компаниите. Ова споделување има за цел да им овозможи на корисниците заеднички увид во физичкото или дигиталното движење на продукти, објекти и слично во смисла релевантна за нивниот бизнис.

EPCIS се користи заедно со GS1 Core Business Vocabulary (CBV) стандардот. Овој CBV стандард ги дефинира податочните вредности кои можат да се користат за пополнување на податочните структури дефинирани во EPCIS стандардот. Употребата на овој стандардизиран речник обезбеден со CBV стандардот е од најголемо значење за интероперабилноста и зголемување на ефикасноста на пребарувањето преку намалување на варијантите на различни деловни изрази и интереси.

EPCIS и Core Business Vocabulary водичот за имплементирање  обезбедуваат инструкции за овие стандарди и како истите да се имплементираат. 

Стандарди

Aртефакти

Побарувања

Апликацикси Стандарди

Водичи за имплементација

Кој го користи EPCIS

EPCIS го користат компании низ целиот свет што сакаат да следат се почнувајќи од потекло и свежина на храната до безбедност на фармацевтските производи.