GS1 Source

Не само што денес продуктите се продаваат преку повеќе дигитални канали, информациите поврзани со нив мора да биде подетални со цел да се задоволат барањата на корисниците и регулаторите. Овие барања се во постојан пораст. GS1 Source е предефинирана рамка за делење на информациите за продуктите со што Вие и Вашите деловни партнери можат да пристапат до нив и истите да ги користат во корисничко ориентираните дигитални канали.Како GS1 Source функционира>

GS1 Source стандарди

GS1 Source се состојат од податочен модел за продуктот и стандарди за пораки за податочните агрегатори.

Прегледајте ги нашите GS1 Source стандарди и упатства