GS1 UN/CEFACT XML

Последна верзија На оваа страна е дадена последната верзија на GS1 UN/CEFACT XML стандардите

За овој стандард

Верзија: 2012

Во моментот нема нова верзија на овој стандард