еИнфo
No5 - Септември 2013

 


Содржина

GS1 DataBar - “Р”еволуција на наплатните

 

Зошто GS1 Data Bar?

 

Фамилија на GS1 DataBar бар кодови

 

Најчесто употребувани апликациони идентифи-катори

 

GS1 DataBar преку бројки

Фамилија на GS1 DataBar бар кодови 
GS1 DataBar има 7 различни варијанти, од кои следните 4 се прифатени за употреба на местото на наплата:
  • GS1 DataBar Omnidirectional,
  • GS1 DataBar Stacked Omnidirectional,
  • GS1 DataBar Expanded и
  • GS1 DataBar Expanded Stacked.
Варијантите кои не се наменети за употреба на место на наплата:
  • GS1 DataBar Truncated
  • GS1 DataBar Limited
  • GS1 DataBar Stacked
Сите GS1 DataBar бар кодови кодираат GTIN-13 во 14-цифрена податочна структура. Со цел да се кодира GTIN-13 во 14-цифрена податочна структура, се додава една нула од левата страна на GTIN-от. GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded и GS1 DataBar Expanded Stacked имаат можност за скенирање во сите насоки. GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Stacked и GS1 DataBar Limited можат да се скенираат единствено со линеарни рачни скенирачки уреди, тие не можат да се скенираат со омни-дирекционални (во сите насоки) бар код скенери.  
Омни-дирекционалните верзии (во сите насоки) на GS1 DataBar можат да бидат помали од постоечките GS1 бар кодови (кои можат да се сретнат на производите во маркетите), а тоа значи дека ќе може да се баркодираат производите кои моментално тешко можат да се баркодираат. Тоа овозможува побрзо и поточно скенирање на повеќе производи кај трговците. Претставникот од оваа група - GS1 DataBar Stacked Omnidirectional е дизајниран за да овозможи сместување на GTIN информацијата во многу помал и покомпактен бар код, кој што може да се користи за мали пакувања (како што се етикетите на свежите производи).

Expanded (проширените) верзии на GS1 DataBar дозволуваат корисниците да кодираат дополнителни информации, како што се датум на употреба, тежина, batch/lot броеви, сериски броеви, ... Трговците и производителите можат да ги употребат овие дополнителни информации за да ги задоволат идните барања на потрошувачите и идните регулативи. Како дополнение на апликациониот идентификатор (01) GTIN, во GS1 DataBar Expanded и GS1 DataBar Expanded Stacked може да се кодираат GS1 апликационите идентификатори за датум најдобро до, тежина, лот, ... Секој симбол може да содржи максимум 74 знаци. Овие атрибути можат да помогнат во контролирањето на подобрувањето на следливоста на производите на местото на продажба и да го оптимизираат навременото надополнување на залихата. Тие исто така се почесто се користат при изработката на купони.

GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Stacked и GS1 DataBar Truncated се дизајнирани за идентификација на мали производи и се користат примарно во здравството. Само GS1 DataBar Limited имаат индикатор цифра 1.  
Бар код    Кодирани податоци  Место на наплата  Употреба  Примерок бар код
DataBar Omnidirectional      14-цифрен GTIN Пакувани производи
DataBar Stacked Omnidirectional 14-цифрен GTIN Пакувани производи
DataBar Expanded Било кои GS1-128 податоци, до 74 цифри или 41 алфанумерички знаци Храна со променлива тежина, Купони
DataBar Expanded Stacked Било кои GS1-128 податоци, до 74 цифри или 41 алфанумерички знаци Храна со променлива тежина, Купони
DataBar Truncated 14-цифрен GTIN Производи во здравство
DataBar Stacked 14-цифрен GTIN Производи во здравство
DataBar Limited 14-цифрен GTIN Производи во здравство