Глобален локациски број (GLN)

Глобалниот локациски број (GLN) може да се користи од страна на компаниите за идентификација на нивните локации, давајќи им целосна флексибилност во идентификацијата на било кој вид или големина на локацијата која што сакаат да ја идентификуваат.

Видете како GLN клучот функционира

Имате прашања?