Оддржана XV и XVI седница на Генерално собрание и XXVIII седница на Управниот одбор на GS1 Македонија на 09.06.2021

Со двете седници на Генералното собрание и седницата на Управниот одбор на GS1 Македонија претседаваше заменик - претседателот, г-дин Никола Димовски - директор на ИТ секторот во АЛКАЛОИД АД Скопје.

За време на Управниот одбор и Генералното собрание беа усвоени следниве документи:

XV седница на Генералното собрание

 1. Предлог записник од XIV седница
 2. Предлог - извештај за 2019 година
 3. Ревизорски извештај 2019 година
 4. Компаративна финансиска анализа 2010-2019 год.
 5. Предлог - програма за работа за 2020 година
 6. Предлог - финансиски план 2020 год.
 7. Одлуки на Управниот одбор за престанок на членство во GS1 Македонија, по основ на: доброволно откажување; преотстапување на GS1 број; стечај и ликвидација и престанок на производство (2019 година)
 8. Листа на фирми за престанок на членство во GS1 Македонија, по основ на: доброволно откажување; преотстапување на GS1 број; стечај и ликвидација и престанок на производство (2019 година)

XVI седница на Генералното собрание

 1. Предлог - извештај за 2020 година
 2. Ревизорски извештај 2020 година
 3. Компаративна финансиска анализа 2010-2020 год.
 4. Предлог - програма за работа за 2021 година
 5. Предлог - финансиски план 2021 год.
 6. Одлуки на Управниот одбор за престанок на членство во GS1 Македонија, по основ на: доброволно откажување; преотстапување на GS1 број; стечај и ликвидација и престанок на производство (2020 година)
 7. Листа на фирми за престанок на членство во GS1 Македонија, по основ на: доброволно откажување; преотстапување на GS1 број; стечај и ликвидација и престанок на производство (2020 година)
 8. Одлука за изменување и дополнување на Статутот на GS1 Македонија

Корисни линкови