Оддржано XII Генерално собрание и XXII седница на Управниот одбор на GS1 Македонија на 25.04.2018

Со двете седници претседаваше претседателот, г-дин Симон Наумоски - претседател на УО на ВИТАМИНКА АД Прилеп со следниот дневен ред:

  1. Предлог-записник од Единаесетата седница на Генералното Собрание одржана на 08.05.2017 година;
  2. Предлог-извештај за работа на GS1Македонија во 2017 год;
  3. Предлог-ревизорски извештај по завршна сметка за 2017 год;
  4. Компаративна анализа на финансиските резултати 2010- 2017 год;
  5. Програма за работа за 2018 год;
  6. Финансиски план за 2018 год;
  7. Информација за тековните активности и новите проекти на GS1 Македонија во првото полугодие од 2018 година;
  8. Одлуки на Управниот одбор за престанок на членство во GS1Македонија, по основ на: доброволно откажување; преотстапување на GS1 број; стечај и ликвидација и престанок на производство;
  9. Р а з н о

За време на Управниот одбор и Генералното собрание беа усвоени следниве документи:

Корисни линкови