Формулар за пополнување на податоци

1. ПОДАТОЦИ ЗА ФИРМАТА

*податоците се задолжителни

1.1  Име*
1.2  Име /на Англиски/*
1.3  Скратен назив на фирмата*
1.4  ЕМБС*
1.5  Даночен број*
1.6  Дејност /Приоритетна шифра/*
1.7  Вид на регистрација*1.8  Сопственост*1.9  Капитал*


1.10  Големина*


1.11  Број на вработени
1.12  Годишен обрт
 
1.13  Број на жиро сметка*
Жиро сметката треба да биде долга 18 цифри. Доколку има помалку цифри, внесете нули на почетокот од жиро сметката.
1.14  Депонент банка*
1.15  Управител/Директор*

2. АДРЕСА

2.1  Улица и број*
2.2  П. Фах*
2.3  Населба/Н. место
*за населени места и помали села
2.4  Општина*
2.5  Пош. број*
2.6  Град*
2.7  Телефон*
2.7.1 Тел1:*
2.7.2 Тел2:
2.8  Факсимили
2.8.1 Факс1:
2.8.2 Факс2:
2.9  E-адреса*
2.10  WEB

3. КОНТАКТ ЛИЦЕ

3.1  Презиме и име*
3.2  Функција*
3.3  Телефон*
3.3.1 Тел1:*
3.3.2 Тел2:
3.4  Mобилен*
3.3.1 Моб1:*
3.3.2 Моб2:
3.5  E-адреса*

БАРАM КАПАЦИТЕТ НА БАР-КОДОВИ*: