Нашиот Управен одбор

Управниот одбор е составен од седум членови, вклучувајќи го и претседателот и заменик-претседателот на Собранието.

Членовите на Управниот одбор ги избира Собранието на годишна седница, со мнозинство гласови од присутните членови, со тајно гласање, за мандатен период од 3 години, со можност за повторен избор.

Управниот одбор на GS1 Македонија:

 • ја спроведува политиката, заклучоците и одлуките донесени од Собранието на GS1 Македонија;
 • ги утврдува предлозите на актите што ги донесува Собранието;
 • донесува финансиски одлуки за тековното работење на GS1 Македонија;
 • ги утврдува и ги доставува до Собранието на усвојување програмата за работа, финансискиот план за наредната година, како и извештајот за работа и финансискиот извештај за претходната година;
 • ја утврдува висината на пристапнината, годишната членарина и надоместоците за користење на GS1 броеви;
 • го именува и го разрешува директорот на GS1 Македонија;
 • назначува овластен ревизор да изготви годишен ревизорски извештај за финансиското работење;
 • води политика на омасовување на членството;
 • одлучува за прием, исклучување и бришење од евиденцијата на членките;
 • разгледува и усвојува примена на меѓународните стандарди;
 • се грижи за коректна примена и заштита на прописите, стандардите и принципите на GS1 системот;
 • формира работни групи, секции и други помошни органи;
 • по потреба формира привремени работни групи за конкретни работни задачи;
 • врши други функции во согласност со политиката за унапредување на GS1 системот, GS1 Македонија и законските прописи;
 • донесува акт за организација и систематизација на работни места;
 • да инвестира, да ги депонира или да работи со средствата на Асоцијацијата кои не се неопходно потребни за наведените цели, преку купување или продавање на хартии од вредност, купопродажба на подвижен или недвижен имот, давање и земање под закуп на недвижности, давање под наем или изнајмување подвижни ствари, заради постигнување на целите поради кои е формирана Асоцијацијата;
 • ги врши сите други работи утврдени со Статутот и со актите донесени од Собранието, доколку не се во исклучителна надлежност на Собранието.

Управниот одбор има огромен придонес во организацијата и нејзините цели помагајќи на GS1 Македонија да понуди најдобри решенија на своите членки за проблемите со кои тие се соочуваат.

Членови на Управниот одбор на GS1 Македонија:

Jim Spittle

Претседател на Управниот одбор на „Витаминка“ АД- Прилеп

www.vitaminka.com.mk

Jim Spittle

Директор за информатика во „Алкалоид“ АД – Скопје

www.alkaloid.com.mk

Jim Spittle

Mенаџер за финансии и развој во „Веропулос“ ДООЕЛ – Скопје

www.vero.com.mk

Jim Spittle

Управител на „Европа“ ДООЕЛ – Штип

www.makpromet.com.mk

Jim Spittle

Генерален директор на „Даути Комерц“ АД –Скопје

www.dautikomerc.com

Jim Spittle

Претседател на одбор на директори во „БИМ“ АД – Св.Николе

www.bim.com.mk

Jim Spittle

Генерален директор на „Нелт- СТ“ ДООЕЛ-Скопје

www.neltst.mk

Донесени одлуки од Управниот одбор: