Глобален број на повратно средство (GRAI)

Глобалениот број на повратно средство (GRAI) е еден од двата GS1 идентификациони клучеви за идентификација на средства. Овој GS1 идентификационен клуч е посебно соодветен за управување со транспортни средства кои можат повторно да се искористат, транспортна опрема и алати. Клучот може да ги идентификува овие повратни средства по тип или доколку е потребно секое средство може да се идентификува и индивидуално со цел истото да може да се следи и сортира. .

Видете како GRAI клучот функционира

Имате прашања?